DE | EN | FR | LU


RSE-Charta

Voyages Josy Clement s’engage à intégrer l’approche RSE dans tous les domaines de ses activités principales et de support.


Ainsi, Voyages Josy Clement déclare s’engager de manière socialement responsable envers l’environnement, ainsi qu’envers toutes ses parties prenantes et la société en général.

Eist Engagement vis-à-vis vun der Ëmwelt :
Reduktioun vun den CO2 Ausstéiss
Vernünftegen Energiekonsum
Asëtze vun erneierbaren Energien
Nohalteg Bauen
Manner Kaméidi

Eist Engagement vis-à-vis vun eise Matarbechter :
Garantie vu Sécherheet a Gesondheet op der Aarbecht
Promotioun vun der Chancëgläichheet an der Kompetenzentwëcklung
Fuerderung vun der Kohesioun an der Liewensqualitéit op der Aarbecht
Op d‘reel Besoine vun eise Mataarbechter agoen
Ëmsetze vun engem interne Kommunikatiounsplang

Eist Engagement vis-à-vis vun eise Clienten an Fournisseuren :
Opsëtze vu Vertrauensbezéiungen
Responsabel Akafen
Engagement vir d’Ethik an d’Rechtskonformitéit
RSE-Label an d’Ëmsetze vum respektiven Aktiounsplang

Eist Engagement vis-à-vis vun der Gesellschaft :
Beitrag zur lokaler a regionaler Entwécklung
Ënnerstëtzung vun de verschiddene Kommunitéiten
Wirtschaftlech Wäertschöpfung
Engagement vir Diversitéit